Lịch phát sóng HTV2 ngày 19-08-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 19-08-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:30 | Sao thế giới – 109 01:00 | Kpop chọn lọc – 171 01:45 | Sao âm nhạc – 52 02:10 | Phim tài liệu: Trà mã huyền bí – 2 02:30 | Tìm kiếm tài năng Mỹ – 9 03:15 | Phim truyện HQ: Học đường 2015 – 19 04:00 | Phim tài liệu: Amur kỳ bí – 8 04:20 | Sao âm nhạc – 52 04:45 | Kpop chọn lọc – 171 05:45 | Tiếp sóng Bản tin buổi sáng –…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 17-08-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 17-08-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 01:00 | Phim truyện HK: Anh họ cố lên – 11,12 02:30 | Sao âm nhạc – 51 03:00 | Sao và sự kiện – 269 03:15 | Phim truyện HQ: Học đường 2015 – 17 04:00 | Kpop chọn lọc – 171 04:45 | Sao thế giới – 109 05:05 | Sao âm nhạc – 51 05:45 | Tiếp sóng Bản tin buổi sáng – 06:00 | Kpop chọn lọc – 171 07:00 | Sao và sự kiện – 269 07:30 | Sao…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 16-08-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 16-08-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:30 | Phim tài liệu: Amur kỳ bí – 7 01:00 | Phim truyện HK: Anh họ cố lên – 9,10 02:30 | 2 ngày 1 đêm – 44 03:15 | Phim truyện HQ: Học đường 2015 – 16 04:00 | Sao thế giới – 109 04:20 | Phim tài liệu: Amur kỳ bí – 7 04:45 | Tìm kiếm tài năng Mỹ – 8 05:45 | Tiếp sóng Bản tin buổi sáng – 06:00 | Phim tài liệu: Amur kỳ bí – 7…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 15-08-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 15-08-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:30 | Sao thế giới – 109 01:00 | Phim truyện HK: Anh họ cố lên – 7,8 02:30 | Tìm kiếm tài năng Mỹ – 7 03:15 | Phim truyện HQ: Học đường 2015 – 15 04:00 | 2 ngày 1 đêm – 44 04:45 | Chuyện khó đỡ – 81 05:45 | Tiếp sóng Bản tin buổi sáng – 06:00 | 2 ngày 1 đêm – 44 07:00 | Kpop chọn lọc – 171 08:00 | Sao thế giới – 109 08:30…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 13-08-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 13-08-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00g30 | Sao thế giới 01g00 | Kpop chọn lọc 01g45 | Sao âm nhạc 02g10 | Trà mã huyền bí 02g30 | Tìm kiếm tài năng Mỹ 03g15 | Phim truyện HQ: Học đường 2015 04g00 | Phim tài liệu: Amur kỳ bí 04g20 | Sao âm nhạc 04g45 | Kpop chọn lọc 05g45 | Tiếp sóng Bản tin buổi sáng 06g00 | 2 ngày 1 đêm 07g00 | Kpop chọn lọc 08g00 | Chuyện khó đỡ 09g00 | Phim truyện HK: Hàn…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 12-08-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 12-08-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:30 | Sao thế giới – 108 01:00 | Kpop chọn lọc – 170 01:45 | Sao âm nhạc – 51 02:10 | Trà mã huyền bí – 1 02:30 | Tìm kiếm tài năng Mỹ – 7 03:15 | Phim truyện HQ: Học đường 2015 – 13 04:00 | Phim tài liệu: Amur kỳ bí – 7 04:20 | Sao âm nhạc – 51 04:45 | Kpop chọn lọc – 170 05:45 | Tiếp sóng Bản tin buổi sáng – 06:00 | Sao…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 11-08-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 11-08-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:30 | Trà mã huyền bí – 1 01:00 | Phim truyện HK: Anh họ cố lên – 3,4 02:30 | Kpop chọn lọc – 170 03:15 | Phim truyện HQ: Học đường 2015 – 12 04:00 | Tìm kiếm tài năng Mỹ – 6 04:45 | 2 ngày 1 đêm – 44 05:45 | Tiếp sóng Bản tin buổi sáng – 06:00 | Chuyện khó đỡ – 80 07:00 | 2 ngày 1 đêm – 44 08:00 | Phim tài liệu: Amur kỳ…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 10-08-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 10-08-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 01:00 | Phim truyện HK: Anh họ cố lên – 1,2 02:30 | Sao âm nhạc – 50 03:00 | Sao và sự kiện – 268 03:15 | Phim truyện HQ: Học đường 2015 – 11 04:00 | Kpop chọn lọc – 170 04:45 | Sao thế giới – 108 05:05 | Sao âm nhạc – 50 05:45 | Tiếp sóng Bản tin buổi sáng – 06:00 | Kpop chọn lọc – 170 07:00 | Sao và sự kiện – 268 07:30 | Sao…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 09-08-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 09-08-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:30 | Phim tài liệu: Amur kỳ bí – 6 01:00 | Phim truyện HK: Đại dược phường – 29,30 02:30 | 2 ngày 1 đêm – 43 03:15 | Phim truyện HQ: Học đường 2015 – 10 04:00 | Sao thế giới – 108 04:20 | Phim tài liệu: Amur kỳ bí – 6 04:45 | Tìm kiếm tài năng Mỹ – 6 05:45 | Tiếp sóng Bản tin buổi sáng – 06:00 | Phim tài liệu: Amur kỳ bí – 6 06:30…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 08-08-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 08-08-2017

00:30 | Sao thế giới – 108 01:00 | Phim truyện HK: Đại dược phường – 27,28 02:30 | Tìm kiếm tài năng Mỹ – 5 03:15 | Phim truyện HQ: Học đường 2015 – 9 04:00 | 2 ngày 1 đêm – 43 04:45 | Chuyện khó đỡ – 80 05:45 | Tiếp sóng Bản tin buổi sáng – 06:00 | 2 ngày 1 đêm – 43 07:00 | Kpop chọn lọc – 170 08:00 | Sao thế giới – 108 08:30 | Phim tài liệu: Amur kỳ bí…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 06-08-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 06-08-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:30 | Sao âm nhạc: 50 01:00 | 2 ngày 1 đêm: 43 01:45 | Kpop chọn lọc: 170 02:30 | Chuyện khó đỡ: 80 03:15 | Tìm kiếm tài năng Mỹ: 6 04:45 | Sao và sự kiện: 268 05:05 | Phim tài liệu: Amur kỳ bí: 6 05:45 | Tiếp sóng Bản tin buổi sáng: 06:00 | 2 ngày 1 đêm: 43 07:00 | Kpop chọn lọc: 169 08:00 | Chuyện khó đỡ: 80 09:00 | Phim truyện HK: Hàn sơn tiềm…

Xem Them