Lịch phát sóng HTV1 ngày 30-03-2017

Lịch phát sóng HTV1 ngày 30-03-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | An toàn giao thông TP 00:30 | Khoa học công nghệ 01:00 | Chương trình tổng hợp 01:20 | Chương trình VHNTTG 01:50 | Bản tin thời sự tổng hợp 02:15 | Chương trình văn nghệ 03:00 | Chương trình thiếu nhi 03:25 | Thông tin công cộng 03:55 | Phóng sự tài liệu 04:25 | Phóng sự 04:50 | Thể thao tổng hợp 05:20 | Chương trình ca nhạc 06:05 | Chương trình 60 giây 06:35 | Thể thao tổng hợp…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV1 ngày 29-03-2017

Lịch phát sóng HTV1 ngày 29-03-2017

THỜI GIANTÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | An toàn giao thông TP 00:30 | Khoa học công nghệ 01:00 | Chương trình tổng hợp 01:20 | Chương trình VHNTTG 01:50 | Bản tin thời sự tổng hợp 02:15 | Chương trình văn nghệ 03:00 | Chương trình thiếu nhi 03:25 | Thông tin công cộng 03:55 | Phóng sự tài liệu 04:25 | Phóng sự 04:50 | Thể thao tổng hợp 05:20 | Chương trình ca nhạc 06:05 | Chương trình 60 giây 06:35 | Thể thao tổng hợp 07:00 |…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV1 ngày 28-03-2017

Lịch phát sóng HTV1 ngày 28-03-2017

00:00 | An toàn giao thông TP 00:30 | Khoa học công nghệ 01:00 | Chương trình tổng hợp 01:20 | Chương trình VHNTTG 01:50 | Bản tin thời sự tổng hợp 02:15 | Chương trình văn nghệ 03:00 | Chương trình thiếu nhi 03:25 | Thông tin công cộng 03:55 | Sống và trò chuyện 04:25 | Chuyện nhỏ mà không nhỏ Kết nối người và việc 04:50 | Thể thao tổng hợp 05:20 | Chương trình ca nhạc 06:05 | Chương trình 60 giây 06:35 | Thể thao…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV1 ngày 27-03-2017

Lịch phát sóng HTV1 ngày 27-03-2017

00:00 | An toàn giao thông TP 00:30 | Khoa học công nghệ 01:00 | Chương trình tổng hợp 01:20 | Chương trình VHNTTG 01:50 | Bản tin thời sự tổng hợp 02:15 | Chương trình văn nghệ 03:00 | Chương trình thiếu nhi 03:25 | Cơ hội cho bệnh nhân nghèo Thông tin công cộng 03:55 | Toàn dân phòng cháy chữa cháy 04:25 | Bật mí phim truyền hình 04:50 | Thể thao tổng hợp 05:20 | Chương trình ca nhạc 06:05 | Chương trình 60 giây 06:35…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV1 ngày 26-03-2017

Lịch phát sóng HTV1 ngày 26-03-2017

00:00|An toàn giao thông TP 00:30|Khoa học công nghệ 01:00|Chương trình tổng hợp 01:20|Chương trình VHNTTG 01:50|Bản tin thời sự tổng hợp 02:15|Chương trình văn nghệ 03:00|Chương trình thiếu nhi 03:25|Thông tin công cộng 03:55|Phóng sự tài liệu 04:25|Chuyện nhỏ mà không nhỏ Kết nối người và việc 04:50|Thể thao tổng hợp 05:20|Chương trình ca nhạc 06:05|Chương trình 60 giây 06:35|Thể thao tổng hợp 07:00|Bản tin buổi sáng-HTV9 07:15|An toàn giao thông TP 07:45|Chương trình 60 giây 08:15|Khoa học công nghệ 08:45|Sống và trò chuyện 09:15|Bản tin công thương 09:40|Chương…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV1 ngày 25-03-2017

Lịch phát sóng HTV1 ngày 25-03-2017

00:00|An toàn giao thông TP 00:30|Khoa học công nghệ 01:00|Chương trình tổng hợp 01:20|Chương trình VHNTTG 01:50|Bản tin thời sự tổng hợp 02:15|Chương trình văn nghệ 03:00|Chương trình thiếu nhi 03:25|Thông tin công cộng 03:55|Phóng sự tài liệu 04:25|Chuyện nhỏ mà không nhỏ Kết nối người và việc 04:50|Thể thao tổng hợp 05:20|Chương trình ca nhạc 06:05|Chương trình 60 giây 06:35|Thể thao tổng hợp 07:00|Bản tin buổi sáng-HTV9 07:15|An toàn giao thông TP 07:45|Chương trình 60 giây 08:15|Khoa học công nghệ 08:45|Sống và trò chuyện 09:15|Bản tin công thương 09:40|Chương…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV1 ngày 24-03-2017

Lịch phát sóng HTV1 ngày 24-03-2017

00:00 An toàn giao thông TP 00:30 Khoa học công nghệ 01:00 Chương trình tổng hợp 01:20 Chương trình VHNTTG 01:50 Bản tin thời sự tổng hợp 02:15 Chương trình văn nghệ 03:00 Chương trình thiếu nhi 03:25 Thông tin y tế 03:55 Phóng sự tài liệu 04:25 Phóng sự 04:50 Thể thao tổng hợp 05:20 Chương trình ca nhạc 06:05 Chương trình 60 giây 06:35 Thể thao tổng hợp 07:00 Bản tin buổi sáng-HTV9 07:15 An toàn giao thông TP 07:45 Chương trình 60 giây 08:15 Khoa học công…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV1 ngày 22-03-2017

Lịch phát sóng HTV1 ngày 22-03-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | An toàn giao thông TP 00:30 | Khoa học công nghệ 01:00 | Chương trình tổng hợp 01:20 | Chương trình VHNTTG 01:50 | Bản tin thời sự tổng hợp 02:15 | Chương trình văn nghệ 03:00 | Chương trình thiếu nhi 03:25 | Thông tin công cộng 03:55 | Phóng sự tài liệu 04:25 | Phóng sự 04:50 | Thể thao tổng hợp 05:20 | Chương trình ca nhạc 06:05 | Chương trình 60 giây 06:35 | Thể thao tổng hợp…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV1 ngày 21-03-2017

Lịch phát sóng HTV1 ngày 21-03-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | An toàn giao thông TP 00:30 | Khoa học công nghệ 01:00 | Chương trình tổng hợp 01:20 | Chương trình VHNTTG 01:50 | Bản tin thời sự tổng hợp 02:15 | Chương trình văn nghệ 03:00 | Chương trình thiếu nhi 03:25 | Thông tin công cộng 03:55 | Sống và trò chuyện 04:25 | Chuyện nhỏ mà không nhỏ Kết nối người và việc 04:50 | Thể thao tổng hợp 05:20 | Chương trình ca nhạc 06:05 | Chương trình…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV1 ngày 20-03-2017

Lịch phát sóng HTV1 ngày 20-03-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00g00 | An toàn giao thông TP 00g30 | Khoa học công nghệ 01g00 | Chương trình tổng hợp 01g20 | Chương trình VHNTTG 01g50 | Bản tin thời sự tổng hợp 02g15 | Chương trình văn nghệ 03g00 | Chương trình thiếu nhi 03g55 | Toàn dân phòng cháy chữa cháy 04g25 | Bật mí phim truyền hình 04g50 | Thể thao tổng hợp 05g20 | Chương trình ca nhạc 06g05 | Chương trình 60 giây 06g35 | Thể thao tổng hợp 07g00…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV1 ngày 19-03-2017

Lịch phát sóng HTV1 ngày 19-03-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | An toàn giao thông TP 00:30 | Khoa học công nghệ 01:00 | Chương trình tổng hợp 01:20 | Chương trình VHNTTG 01:50 | Bản tin thời sự tổng hợp 02:15 | Chương trình văn nghệ 03:00 | Chương trình thiếu nhi 03:25 | Thông tin y tế 03:55 | Phóng sự tài liệu 04:25 | Phóng sự 04:50 | Thể thao tổng hợp 05:20 | Chương trình ca nhạc 06:05 | Chương trình 60 giây 06:35 | Thể thao tổng hợp…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV1 ngày 18-03-2017

Lịch phát sóng HTV1 ngày 18-03-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | An toàn giao thông TP 00:30 | Khoa học công nghệ 01:00 | Chương trình tổng hợp 01:20 | Chương trình VHNTTG 01:50 | Bản tin thời sự tổng hợp 02:15 | Chương trình văn nghệ 03:00 | Chương trình thiếu nhi 03:25 | Thông tin công cộng 03:55 | Phóng sự tài liệu 04:25 | Chuyện nhỏ mà không nhỏ Kết nối người và việc 04:50 | Thể thao tổng hợp 05:20 | Chương trình ca nhạc 06:05 | Chương trình…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV1 ngày 17-03-2017

Lịch phát sóng HTV1 ngày 17-03-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | An toàn giao thông TP 00:30 | Khoa học công nghệ 01:00 | Chương trình tổng hợp 01:20 | Chương trình VHNTTG 01:50 | Bản tin thời sự tổng hợp 02:15 | Chương trình văn nghệ 03:00 | Chương trình thiếu nhi 03:25 | Thông tin y tế 03:55 | Phóng sự tài liệu 04:25 | Phóng sự 04:50 | Thể thao tổng hợp 05:20 | Chương trình ca nhạc 06:05 | Chương trình 60 giây 06:35 | Thể thao tổng hợp…

Xem Them